Guar Gum GPC分子量标准品 CAS:9003-30-0

瓜尔胶Guar Gum GPC分子量标准品 CAS9003-30-0

Catalog #

Mw

Mn

Mz

IV* (dl/gm)

Qty.

GG9600K

9,590,000

3,150,000

14,900,000

1.296

250mg

IV* – Intrinsic Viscosity in 0.1M Sodium Nitrate; 0.1M pH Buffer, pH = 7.0 at 30°C

更多产品,更多优惠!请联系我们!

上海金畔生物科技有限公司

文章号:=2382JP2382