4xLaemmli缓冲液10ml 1610747-Bio-rad代理

品牌 自营品牌 供货周期 现货
应用领域 医疗/卫生,环保/水工业,化学品检测,生物产业    

Bio-Rad伯乐4xLaemmli缓冲液10ml 1610747,10 ml, premixed 4x Laemmli protein sample buffer for SDS-PAGE。使用预混上样缓冲液可消除可能导致泳道间运行异常的可变因素,同时为您节省大量准备时间。

Bio-Rad伯乐4xLaemmli缓冲液10ml 1610747

10 ml, premixed 4x Laemmli protein sample buffer for SDS-PAGE。

使用预混上样缓冲液可消除可能导致泳道间运行异常的可变因素,同时为您节省大量准备时间。Bio-Rad 预混上样缓冲液适用于多种应用,包括Native PAGE、SDS-PAGE、肽分析、分析型 IEF、核酸样本制备(变性和非变性),以及酶凝胶样本制备。

Bio-Rad伯乐4xLaemmli缓冲液10ml 1610747订购信息:

 

1610610 电泳试剂,二硫苏糖醇,1g
1610611 电泳试剂,二硫苏糖醇,5g
1610713 电泳试剂,两性离子缓冲剂,500g
1610716 电泳试剂,三羟甲基氨基甲烷,500g
1610717 电泳试剂,甘氨酸,250g
1610718 电泳试剂,甘氨酸,1Kg
1610719 电泳试剂,三羟甲基氨基甲烷,1Kg
1610722 电泳试剂,浓缩清洁剂
1610724 电泳试剂,甘氨酸,2Kg
1610729 电泳试剂,乙二胺四乙酸,500g
1610730 电泳试剂,尿素,250g
1610731 电泳试剂,尿素,1Kg
1610732 电泳缓冲液,10x,Tris/Glycine/SDS,1L
1610733 电泳缓冲液,10x,TBE,1L
1610734 电泳缓冲液,10x,Tris/Glycine,1L
1610737 电泳缓冲液,2x,Laemmli,30ml
1610738 电泳缓冲液,非变性,30ml
1610739 电泳缓冲液,Tricine,30ml
1610743 电泳缓冲液,50x,TAE,1L
1610744 电泳缓冲液,10x,Tris/Tricine/SDS,1L
1610747 电泳缓冲液,4x,Laemmli,10ml
1610752 干胶液,1L
1610761 电泳缓冲液,10x,等电聚焦正极
1610762 电泳缓冲液,10x,等电聚焦负极
1610763 电泳缓冲液,等电聚焦,30ml
1610764 电泳缓冲液,酶谱,30ml
1610765 电泳缓冲液,10x,酶谱复性
1610766 电泳缓冲液,10x,酶谱显影
1610770 电泳缓冲液,10x,TBE,5L
1610771 电泳缓冲液,10x,Tris/Glycine,5L
1610772 电泳缓冲液,10x,Tris/Glycine/SDS,5L
1610773 电泳缓冲液,50x,TAE,5L
1610778 电泳缓冲液,10x Tris/CAPS,1L
1610780 电泳缓冲液,10x PBS,1L
1610781 电泳缓冲液,10% Tween 20,1L
1610782 电泳缓冲液,TBS/1%干酪素,1L
1610783 电泳缓冲液,PBS/1%干酪素,1L
1610786 考马斯蓝染料,Bio-Safe,1L
1610787 考马斯蓝染料,Bio-Safe,5L
1610788 电泳缓冲液,Criterion XT MOPS,20x,500ml
1610789 电泳缓冲液,Criterion XT MES,20x,500ml
1610790 电泳缓冲液,Criterion XT Tricine,20x,500ml
1610791 电泳缓冲液,Criterion XT 样品缓冲液 ,4x,10ml
1610792 电泳缓冲液,Criterion XT 还原剂,20x,1ml
1610793 电泳缓冲液,Criterion XT MOPS试剂盒
1610796 电泳缓冲液,Criterion XT MES试剂盒
1610797 电泳缓冲液,Criterion XT Tricine试剂盒
1610798 电泳缓冲液,1.5M Tris-HCL,pH8.8,1L
1610799 电泳缓冲液,0.5M Tris-HCL,pH6.8,1L
1610803 考马斯蓝染料,QC级,1L