SM-2 Media层析培养基1523920-Bio-rad代理

品牌 自营品牌 供货周期 现货
应用领域 医疗/卫生,环保/水工业,化学品检测,生物产业    

Bio-Rad伯乐SM-2 Media层析培养基1523920,Bio-Beads SM-2 Adsorbent Media。100g,Bio-Beads SM-2 分析纯吸附剂,是中性非极性聚苯乙烯巨孔多聚微球体。具有很大的表面积,吸附水溶液中分子量 <2000 的有机物。

 

Bio-Rad伯乐SM-2 Media层析培养基1523920

订购信息:

1522150 Bio-Beads S-X1 Resin 200-400, 100g
1522151 Bio-Beads S-X1 Resin 200-400, 1kg
1522750 Bio-Beads S-X3 Resin 200-400, 100g
1523350 Bio-Beads S-X8 Resin 200-400, 100g
   

Bio-Rad伯乐SM-2 Media层析培养基1523920