advantec混合纤维素过滤膜1um|47mm代理商

详细介绍

advantec混合纤维素过滤膜1um|47mm代理商

成分:混合纤维素脂也称为硝化纤维
·高度多孔结构提供较大流速。
·高蛋白质捆绑性,可使用预处理作为预防。
·高纯度:没有表面活性剂。
·可高温高压消毒:可承受高温高压温度zui高130℃不会影响起泡点,流速或微生物的过滤性能。
·快速湿润时间:使用1%亚甲基蓝湿润47mm直径滤膜,时间小于<3秒。

advantec混合纤维素过滤膜1um|47mm代理商

用途
·标准滤膜可使用在不同实验室应用,包括生物液体过滤消毒,微生物分析,污染分析和空气监控。
·可以透明化观看收集的颗粒—使用兼容液体(浸油,甲苯)或选择透光滤膜用于“热障碍”丙醇蒸汽法。
·有方格滤膜可量化微生物生长。
·可选没有消毒或经环氧乙烷消毒两种滤膜。 

订购信息:

Plain White Disks

Pore Size 
(μm)

φ13 mm

φ25 mm

φ37 mm

φ47 mm

φ90 mm

φ142 mm

φ293 mm

Package of 100

Package of 25

0.10

A010A013A

A010A025A

A010A037A

A010A047A

A010A090C

A010A142C

A010A293C

0.20

A020A013A

A020A025A

A020A037A

A020A047A

A020A090C

A020A142C

A020A293C

0.30

A030A013A

A030A025A

A030A037A

A030A047A

A030A090C

A030A142C

A030A293C

0.45

A045A013A

A045A025A

A045A037A

A045A047A

A045A090C

A045A142C

A045A293C

0.65

A065A013A

A065A025A

A065A037A

A065A047A

A065A090C

A065A142C

A065A293C

0.80

A080A013A

A080A025A

A080A037A

A080A047A

A080A090C

A080A142C

A080A293C

1.00

A100A013A

A100A025A

A100A037A

A100A047A

A100A090C

A100A142C

A100A293C

3.00

A300A013A

A300A025A

A300A037A

A300A047A

A300A090C

A300A142C

A300A293C

5.00

A500A013A

A500A025A

A500A037A

A500A047A

A500A090C

A500A142C

A500A293C