BD DIFCO灭活结核杆菌 231141

灭活结核杆菌(冻干粉) 结核杆菌 231141 BD DIFCO灭活结核杆菌231141

BD DIFCO 灭活结核杆菌(M.TUBERCULOSIS H37 RA) 231141

产品名称: BD DIFCO灭活结核杆菌 231141

英文名称: M Tuberculosis H37 Ra, Desiccatedr

产品货号: 231141

产品规格: 6*100MG

产品产地: 美国

产品商标: BD DIFCO

价    格: 询价

保存与运输: 2-8 摄氏度