Wakopak Wakosil 5CN 、Wakosil- Ⅱ 5CN(氰基键合硅胶柱)

  • 产品特性
  • 相关资料
  • Q&A
  • 参考文献

Wakopak Wakosil 5CN Wakosil- 5CN(氰基键合硅胶柱)Wakopak Wakosil 5CN 、Wakosil- Ⅱ 5CN(氰基键合硅胶柱)  硅胶粒径为 5 μm,孔径 12 nm,与氰基发生化学键合。通过改变流动相,这些填料可用于正相或反相吸附。反相吸附时,其疏水相互作用小,可用于快速分析和分析极性差异很大的复合样品。

  Wakosil-II 5CN 填料为氰基化学键合的高纯硅胶,可用于分析受金属杂质影响的化合物。

 


功能基团

填充材料名称

平均粒径(μm)

硅胶形状

硅胶纯度

平均孔径 (nm)

比表面积(m2/g)

孔体积 (mL/g)

C%

CN(腈基)

Wakosil-II 5CN

5

全多孔球形

高纯

11

360

1.0

7

Wakosil   5CN

5

全多孔球形

普通纯度

12

300

1.0

7

比较Wakosil®-Ⅱ5CN和Wakosil® 5CN
(分析芳香族化合物)

比较Wakosil®-Ⅱ5CN和ODS
(基本性能试验)


用Wakosil® 5CN分析类固醇举例Wakopak Wakosil 5CN 、Wakosil- Ⅱ 5CN(氰基键合硅胶柱)

 

Wakopak Wakosil 5CN 、Wakosil- Ⅱ 5CN(氰基键合硅胶柱)

 

Wakopak Wakosil 5CN 、Wakosil- Ⅱ 5CN(氰基键合硅胶柱)

色谱柱尺寸:4.6 mm × 150 mm
流动相:CH3CN/H2O=35/65 (v/v)
流   速:1.0 mL/min,室温
检测器:UV 254 nm
进样量:10 μL

色谱柱尺寸:4.6 mm × 250 mm
流动相:CH3CN/H2O=60/40 (v/v)
流   速:35℃,1.0 mL/min
检测器:UV 254 nm
进样量:6 μL(ODS)
              3 μL(CN)

色谱柱Wakopak® Wakosil 5CN (4.6 mm × 250 mm)
流动相:异辛烷/CH2Cl2/ CH3OH=80/16/4(v/v/v)
流   速:1.5 mL/min,室温
检测器:UV 254 nm

产品编号 产品名称 产品规格 产品等级
230-61603 Wakopak Wakosil-II5CN 2.0*50mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
232-53593 Wakopak Wakosil-II5CN 2.0*150mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
230-53653 Wakopak Wakosil-II5CN 4.0*200mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
231-53661 Wakopak Wakosil-II5CN 4.0*250mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
238-53713 Wakopak Wakosil-II5CN 4.6*150mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
235-53723 Wakopak Wakosil-II5CN 4.6*200mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
232-53733 Wakopak Wakosil-II5CN 4.6*250mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
237-53803 Wakopak Wakosil-II5CN 10*50mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
234-53813 Wakopak Wakosil-II5CN 10*250mm
 氰基键合高纯硅胶柱
1 Column(W)
236-57533 Wakopak Wakosil5CN 4.6*150mm 
氰基键合硅胶柱
1 Column(W)
230-57553 Wakopak Wakosil5CN 4.6*250mm
 氰基键合硅胶柱
1 Column(W)