Stat5a (4H1) 小鼠单克隆抗体 Stat5a (4H1) Mouse mAb

Stat5a (4H1) 小鼠单克隆抗体

Stat5a (4H1) Mouse mAb

详细描述:

应用范围:W IP F; 反应种属:Human; 标记:无标记。

货号 产品名称 品牌 购买
货号 名称 单位 购买
4807S Stat5a (4H1) 小鼠单克隆抗体 100µl 咨询客服